Uitgangspunt opleiding Contextueel Pastoraat
De opleiding Contextueel Pastoraat is een theoretische en praktische scholing met het oog op het pastoraat gebaseerd op de contextuele benadering van IVAN BOSZORMENYI-NAGY.
De opleiding gaat uit van de contextuele benadering die georiënteerd is op de intergenerationele therapeutische visie van de Hongaars-Amerikaanse psychiater en familietherapeut I. Boszormenyi-Nagy (1920-2007). In zijn benadering staat de relationele werkelijkheid van mensen centraal en wat daarin ‘fair’ (eerlijk) is. De term ‘contextueel’ slaat op het netwerk van relaties waarin elk mens is geweven én op de existentiële verbondenheid tussen de generaties, met het oog op zowel de toekomst als het verleden. Iedere mens wordt geboren in een realiteit die ook kwetsbaar is. Uit dit gegeven vloeit de noodzaak voort om op zoek te gaan naar wat in iemands eigen context rechtvaardig en betrouwbaar is ten opzichte van specifieke anderen. Dit relationeel-ethische concept, met de attitude van meerzijdig gerichte partijdigheid en de daaruit voortvloeiende methodiek, is sinds eind jaren tachtig van groot belang gebleken voor het pastoraat. Bovendien is de contextuele visie van betekenis voor het verstaan van en omgaan met kerkelijke en maatschappelijke structuren, conflicten en tegenstellingen. 
Voor wie is de opleiding bedoeld?
De postacademische opleiding contextueel pastoraat biedt een op de praktijkgerichte nascholing voor pastores (predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers met opleiding GPW) die professioneel werkzaam zijn in basis- of instellingspastoraat of andere vormen van pastorale zorg. In elke leergang is er in overleg ook enige ruimte voor andere hulpverleners.
 
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij:
• op minimaal HBO-plus niveau kunnen studeren en reflecteren;

• over voldoende werkervaring in het pastoraat beschikken (gedurende minimaal vier jaar) en in de periode van deelname beroepsmatig werkzaam zijn in pastoraat, geestelijke verzorging of hulpverlening.

De doelstelling is tweeledig:
• de deelnemers leren in hun pastorale werk de zeggingskracht van de relationele ethiek herkennen;
• de deelnemers worden competent om vanuit dit contextuele gezichtspunt methodisch te werken in een houding van meerzijdig gerichte partijdigheid. 

Programma 2023-2025 op hoofdlijnen

In het eerste jaar zijn belangrijke onderdelen:
• kennismaken en leren werken met de contextuele begrippen;
• intensieve verkenning van de eigen persoonlijke context (gezin van herkomst);
• supervisie o.l.v. een contextueel geschoolde supervisor, waarin de contextuele theorie wordt verbonden met casuïstiek en contextuele gespreksvoering praktisch wordt geoefend;
• bestudering van bijbels-theologische verbanden en antropologische motieven, o.a. door exegese van Bijbelgedeelten en door studie van de filosofische onderbouwing van het contextuele denken (Buber en Levinas);

In het tweede jaar bestaat het programma uit:
• vier dagen methodiek om de contextuele theorie te verdiepen;
• voortgezette supervisie in een subgroep (de supervisie omvat in totaal 10 dagdelen);
• afsluiting met een persoonlijk verslag en een verdiepingswerkstuk (paper) waardoor de integratie van het geleerde zichtbaar wordt. Deelnemers krijgen aan het eind van de opleiding een certificaat van deelname uitgereikt.

Werkwijze
Bestudering van theorie en praktische training wisselen elkaar af. Daarbij worden verschillende werkvormen gebruikt, gericht op het zich eigen maken van de vaardigheden van de contextuele benadering. De supervisie vindt plaats in groepen van vier deelnemers. Van de deelnemers wordt eigen inbreng van pastorale, familie- of werksituaties gevraagd. Iedere deelnemer houdt een procesdagboek bij.

Dagprogramma en locatie
Data eerste jaar 2023-2025
Wat betreft de data voor het eerste jaar gaat het in de periode oktober – april om zeven meerdaagse bijeenkomsten in Huissen, waarvan de eerste en tweede bijeenkomst 3 dagen omvatten, de overige twee dagen.