Welkom op de site van Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland

Contextueel Pastoraat is de benaming van een praktijktheorie en een methodiek ten behoeve van pastoraat en geestelijke verzorging die op gelijkwaardige wijze gebruik willen maken van theologische en filosofische, psychologische en systemische inzichten. Het relationeel-ethische werk van Ivan Boszormenyi-Nagy is daarbij richtinggevend. Andere bronnen van inspiratie zijn het dialogische werk van Martin Buber en de ethische positie van Emmanuel Levinas. De contextuele hulpverlening van Nagy is een psychotherapeutische stroming. Pastoraal werk heeft een eigen hiervan te onderscheiden opdracht, die verbonden is met geloof, theologie en religieuze gemeenschap. De toepassing van de contextuele benadering in pastoraal werk vraagt daarom om bezinning en bewerking.

Contextueel Pastoraat is pastoraat gebaseerd op de inzichten van psychiater en familietherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy. Zijn benadering ziet de mens altijd in context. Daarmee wordt in eerste instantie de familie bedoeld.

‘Een mens staat, zo geloven wij, ten overstaan van God altijd met ánderen aan de hand, en tegelijk: met anderen aan de hand staat een mens voor Gód. Beide posities (mens-God-medemensen en mens-medemensen-God) zijn hoogst persoonlijk.’ (Uit: Aat van Rhijn en Hanneke Meulink-Korf, De onvermoede derde, Zoetermeer 2002). 

Nieuws

Informatie nieuwe leergang 

De informatie over de leergang 2024-2026 is beschikbaar.

Lees meer >>> 

Introductiecursus: ‘Leven en werken met loyaliteit’

De introductiecursus ‘Contextueel pastoraat’ traint in een bijzondere manier van kijken naar wat er tussen mensen beweegt en naar de krachten die hen ten diepste verbinden. 

Lees meer >>> 

Doel van Stichting Contextueel Pastoraat

Het doel van deze stichting is om in de praktijk van het pastoraat gestalte geven aan de intergenerationele en contextuele werkwijze die ontwikkeld werd door de psychiater en familietherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy het verrichten van alle verdere handelingen, die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Aat van Rhijn en Hanneke Meulink-Korf hebben deze visie verder ontwikkeld voor het pastoraat. De stichting is in 2001 opgericht en heeft de volgende doelen geformuleerd:

1) Bewaren en bewaken van het contextuele gedachtegoed dat mensen leven in verbondenheid met anderen door generaties heen.
2) Borgen dat de contextuele benadering in het pastoraat de mens ziet in al zijn of haar relaties tot zichzelf, de ander en de Ander.
3) Faciliteren en ontwikkelen van de contextuele benadering met het oog op de geestelijke verzorging en het pastoraat.

De methodiek van de contextuele benadering bestaat uit het zoeken naar dialogische mogelijkheden met het oog op billijke wederzijdse belangenbehartiging m.a.w. de contextuele benadering gaat op zoek naar dialoog met het oog op ieders belang en het goed recht om te verschillen.

Maak kennis met ”Contextuele Berichten” 
Voor abonnementen, mail naar  het redactiesecretariaat:
info@contextueelpastoraat.nl. Contextuele Berichten wordt uitgegeven door Skandalon te Middelburg; een abonnement kost €35 per jaar.

Bestuur van de stichting

Het bestuur bestaat uit Greteke de Vries, voorzitter, Marjo den Bakker, secretaris, Yvonne Littel-Dijk, penningmeester, Herrianne Allewijn, Jan van Baardwijk, Wilbert van Iperen en Sandra Veen

Links

De Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland onderhoudt contact met de Vereniging van Contextueel Werkers: www.contextueelwerkers.eu

Op de website van het Instituut Contextuele Benadering is een bibliografie van Ivan Boszormenyi-Nagy geplaatst. Inmiddels bevat deze bibliografie al meer dan 1400 titels/gegevens van publicaties. Een aantal van deze publicaties zijn ook rechtstreeks in PDF te lezen. Helaas is dat gezien de auteursrechten, maar beperkt mogelijk.

Bibliografie I Boszormenyi-Nagy